Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Chci vyjet na ESC

Číslo akreditace: 2014-1-CZ01-KA110-002161

ESC (Evropský sbor solidarity) – co to je?

Jedná se o program Evropské unie podporující solidaritu, především prostřednictvím dobrovolnických aktivit. Program je určen lidem ve věku 17-30 let. Na rozdíl od krátkodobých výměn mládeže nebo tréninkových kurzů ERASMUS+ Mládež umožňuje Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps – ESC) vycestovat do zahraničí a sbírat zkušenosti až po dobu 12 měsíců.

Dobrovolnické projekty ESC jsou výbornou příležitostí, jak si osvojit nové dovednosti a cizí jazyk, poznat cizí zemi a její kulturu, získat nové přátele a (možná první) pracovní zkušenost, a ještě při tom všem být prospěšný ostatním. Navíc máte nárok na potvrzení své účasti na ESC certifikátem Pas mládeže (Youthpass), kterým Evropská komise zajišťuje uznání doby strávené na dobrovolnickém projektu ESC jako období neformálního vzdělávání a informálního učení. Tento dokument může být velkým přínosem pro další vzdělávací nebo profesní dráhu dobrovolníka.

Je ale dobré vědět i to, co dobrovolnické projekty ESC nejsou. Dobrovolnické projekty Evropského sboru solidarity NEJSOU: stáž, odborná praxe, jazykový kurz, studijní pobyt, turistický či výdělečný výlet, náhrada klasického pracovního místa.

V rámci programu ESC se můžete zúčastnit i stáže nebo pracovního pobytu v zahraničí. EYCB však účast na těchto typech projektů ESC nezprostředkovává.

POZOR!!!: Dobrovolník nesmí být po dobu své dobrovolné služby (po dobu trvání aktivit projektu) ani studentem, ani zaměstnancem! Takovou situaci je možné řešit např. přerušením studia nebo výpovědí.

 

Jak projekt vypadá?

Délka projektu, na který Vás můžeme vyslat, se pohybuje od 2 do 12 měsíců (dlouhodobý ESC). Mladým lidem s omezenými příležitostmi nabízíme možnost zúčastnit se tzv. krátkodobé ESC od 2 týdnů do 2 měsíců. Hlavní náplní projektu je služba (většinou) v neziskové organizaci či jiné instituci (např. ve škole) dle Vašeho výběru. Samotná náplň dobrovolné služby může být velice různorodá a bude pravděpodobně záviset jednak na zaměření konkrétní organizace (práce s mladými/handicapovanými lidmi, ekologie, sport, umění, anti-diskriminace, média, …) a také na Vaší dohodě s hostitelskou organizací.

Projekt může zahrnovat například následující aktivity: organizaci nejrůznějších setkání, diskusí, kulturních, sportovních, volnočasových aj. akcí, ať už krátkodobých nebo s delším trváním (tábory), tvůrčí činnosti (fotografování, výrobu ekologických zařízení,…), pomoc s chodem organizace a práci v kanceláři (tvorbu propagačních materiálů, brožur, správu webových stránek apod.). Budete mít i šanci realizovat vlastní projekt.

Součástí každé ESC je také jazykový kurz (buď klasický, nebo formou online jazykové podpory) s cílem naučit dobrovolníka jazyk dané země, aby se byl schopen dorozumět alespoň v základních situacích a lépe se integroval do tamní společnosti. V rámci projektu budete mít také šanci potkat ostatní dobrovolníky, kteří jsou v dané zemi na ESC.

Abyste si o průběhu ESC udělali konkrétnější představu, pročtěte si prosím reporty námi vyslaných dobrovolníků v sekci Uplynulé EVS/ESC projekty.

 

Chci se ESC zúčastnit. Co dál?

Prvním krokem by mělo být zaregistrování do databáze Evropského sboru solidarityDatabáze jednak umožňuje dobrovolníkům najít vysněný projekt či směr budoucí pracovní cesty. Na druhé straně také organizace mohou do svého projektu vybrat a oslovit člověka dle jeho profilu, který si sám v databázi vytvoří. V ideálním případě tak dochází k propojení a odstartování společné spolupráce. Od léta 2018 je registrování všech dobrovolníků v databázi Evropského sboru solidarity povinné.

EYCB zveřejňuje nabídky účasti na ESC dobrovolnických projektech na svých stránkách - prohlédněte si prosím sekci Chystané ESC projekty - a na Facebooku.

Již schválené ESC projekty najdete také v databázi dobrovolnických příležitostí nebo v řadě facebookových skupin (např. EVS - volné projekty pro české dobrovolníky: https://www.facebook.com/groups/433733466765354/EVS Czech Republic - https://www.facebook.com/EVS-Czech-republic-1559684430932097/, Eurodesk - https://www.facebook.com/EurodeskCZ/?fref=ts, Erasmus+: https://www.facebook.com/groups/erasmusplusprojects/, Erasmus Plus Projects: https://www.facebook.com/groups/211479949023086/, Youth in Action: https://www.facebook.com/groups/erasmusyouth/ a další).

Máte-li zájem o to, aby vaší vysílající organizací bylo EYCB, napište nám prosím na eycb.info@gmail.com. Pošlete nám odkaz na projekt ESC, který vás zaujal nebo na který jste se už přihlásili, spolu s kontaktem na hostitelskou (pořádající) organizaci. Přidejte nás prosím do vaší komunikace s hostitelskou organizací, abychom byli v obraze a mohli začít řešit záležitosti ohledně naší účasti coby partnerské organizace v projektu.

 

Před odjezdem

Jakmile navážeme kontakt s vámi jako dobrovolníky a hostitelskou organizací a potvrdíme si vaši účast v dobrovolnickém ESC projektu, pustíme se společně do příprav a vyřizování praktických záležitostí, jako je koupě letenky/jízdenky (vždy je třeba zvolit nejlevnější způsob dopravy: 2. třídu při cestě vlakem, turistickou třídu při letecké přepravě), pojištění (u pojišťovny Cigna Health Benefits), případně víz, očkování apod. Dokud nedostanete přípravný e-mail od vysílající organizace, prosím V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ si nekupujte jízdenky/letenky.

Ještě před odjezdem na váš ESC dobrovolnický projekt se musíte zúčastnit krátkého předodjezdového školení, pořádaného vysílající organizací, na kterém Vám budou objasněny všechny záležitosti ESC: proberete Vaše očekávání a motivaci, průběh ESC projektu, práva a povinnosti jednotlivých partnerů ESC, praktické záležitosti (pojištění, víza,...), otázky setkání odlišných kultur, přínosů a rizik z toho vyplývajících, proces učení a školicí cyklus během ESC apod.

 

Po návratu domů

Váš ESC dobrovolnický projekt nekončí dnem, kdy se vrátíte domů. Ještě je totiž potřeba projekt uzavřít a vyhodnotit. Přestože většina práce bude na vysílající, resp. hostitelské organizaci, budete muset celý projekt zhodnotit s koordinátorem Vaší vysílající organizace.

Koordinátor Vám také, budete-li o to stát, pomůže se znovuzačleněním do „normálního“ života a nalezením příležitostí, jak nejefektivněji uplatnit a rozvinout dovednosti, které jste se během ESC naučili.

 

Kolik mě to bude stát?

ESC je přístupná všem mladým lidem, kteří mají dostatečnou motivaci něco se naučit a pomáhat, a to bez ohledu na jejich finanční situaci. V praxi to znamená, že jako dobrovolník si platíte pouze část cestovních nákladů do a ze země konání projektu. Zbytek cestovních nákladů, ubytování, strava, jazykový kurz, místní doprava a kapesné bude hrazeno z grantu.

 

Poskytnutí, zpracování a uchování osobních údajů

Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, místo narození, informace o cestovním dokladu, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, facebookový profil, státní občanství, kontaktní údaje na Vašeho nejbližšího příbuzného, číslo bankovního účtu, povolání nebo údaje o organizaci ve které působíte nebo se kterou spolupracujete.

Berete na vědomí, že budeme zpracovávat také Vaše tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o Vašich dietárních režimech a dalších stravovacích režimech nebo potřeb, údaje o případných tělesných indispozicích, zdravotním stavu v případě speciálních potřeb s ohledem na Vaši účast na projektu (popř. i rodné číslo/číslo občanského průkazu či cestovního pasu), pohlaví, státní občanství, či povolení k trvalému pobytu, zaměstnaneckého statusu či příslušnosti k menšinám.

Berete také na vědomí, že Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje mohou být při Vaší účasti na projektu poskytnuty naším partnerům (organizátorům) příslušného projektu.Berete rovněž na vědomí, že při Vaší účasti na projektu konajícím se mimo území Evropské unie mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje předány také našim partnerům mimo Evropskou unii. Současně berete na vědomí, že v takovém případě neexistuje Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů v těchto zemích (s výjimkou Švýcarska).

Potvrzujete, že v případě, že poskytujete osobní údaje třetích osob (např. v kolonce "emergency kontakt"), že máte právo poskytnout nám osobní údaje těchto třetích osob, že tyto třetí osoby byly poučeny o způsobech, jak sbíráme, uchováváme, předáváme a jinak nakládáme s osobními údaji, o účelu, za kterým jste jejich osobní údaje poskytli, a o způsobu, jak nás mohou kontaktovat.

Dále berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou ukládány do adresáře na úložišti Google, a jako takové se stávají majetkem společnosti Google.

Berete na vědomí, že v případě, že budete vybráni jako účastníci tohoto projektu, bude Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa sdílena ostatními účastníky, a to za účelem zabezpečení řádné přípravy účastníků na projekt.

Účel, za kterým budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a Vaše zvláštní osobní údaje, a za kterým můžeme případně postoupit tyto údaje u příslušného projektu konajícího se mimo EU, je zajištění Vaší účasti na projektech a umožnění řádného konání projektu (včetně ubytování, rozřazení pokojů, splnění věkových limitů určených pořadateli projektu, umožnění dodržování speciálních stravovacích režimů. Za účelem proplácení cestovních nákladů pak zpracováváme i číslo bankovního účtu. K jiným účelům budou Vaše osobní údaje případně zvláštní údaje poskytnuty jen s Vaším souhlasem.Udělení souhlasu za uvedeným účelem je zcela dobrovolné a poskytuje se na celou dobu trvání vašeho zájmu účasti na projektech.

Váš nezájem o účast na projektech můžete kdykoli sdělit na kontaktní e-mail (eycb.info@gmail.com). V takovém případě budou Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje vymazány.Souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním zprávy na kontaktní e-mail (eycb.info@gmail.com). Odvoláním souhlasu nebude možno Vás zařadit mezi účastníku projektu, protože nebude moci být zajištěn jejich řádný průběh.

Zároveň máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a k Vaším zvláštním osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz.Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji a zvláštními osobními údaji jsou při plnění pracovních povinností vázány mlčenlivostí jak o těchto údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost mlčenlivosti trvá neomezeně i po skončení účasti na projektech.Vyjma výše uvedených případů mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje v nezbytně nutných případech poskytnuty také subjektům, u kterých nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Prosím seznamte se také s pokyny v sekci Chci vyjet na projekt, které se v přiměřené míře vztahují i na zájemce o ESC!