Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Soutěž

Fotosoutěž o nejhezčí fotografie z projektů

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Spolek Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s. (dále také jako „EYCB“), se sídlem: sady 28. října 1, 690 02 Břeclav, IČ: 270 58 085, zapsaný ve VR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 12327 (dále jen „organizátor"), organizuje soutěž s názvem „Fotosoutěž o nejhezčí fotografie z projektů“ (dále jen „fotosoutěž“), a to v období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2019 (dále jen „soutěžní období"). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách http://eycb.eu/cz/stranky/2623-sout.
 

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce http://eycb.eu/cz/stranky/2623-sout. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a systémem vyhodnocení soutěže. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
  

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena osobám starším 15ti let.

Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit nejvýše třemi svými autorskými fotografiemi.

Soutěže se nemohou účastnit členové organizátorské organizace.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří nedodají fotografie s požadovanými parametry.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící musí zaslat na e-mailovou adresu organizátora (eycb.info@gmail.com) e-mail s předmětem „Fotosoutěž“, v němž uvede své jméno a příjmení, určení místa pořízení snímku a krátký popis fotografie. V příloze e-mailu pošle svou soutěžní fotografii / své soutěžní fotografie splňující níže uvedená kritéria. Datem pro přijetí poslední přihlášky je 31. 8. 2019.

Odesláním zprávy s fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:

1. Zachycení motivu ze zahraničního projektu, na nějž v roce 2018 nebo 2019 soutěžícího vyslal organizátor – fotografie nesmí zachycovat účastníky projektu ani další osoby, ledaže nelze rozpoznat, o koho se jedná. Pro téma fotografie neexistují další omezení, může jít o krajinu, zátiší, architekturu,…

2. Musí být pořízena výhradně osobou, která se do soutěže hlásí (výjimku mohou tvořit pouze osoby mladší 18ti let, za kterou přihlášku do soutěže vyplňuje zákonný zástupce).

3. Technické parametry: Soubor ve formátu JPG/TIF, fotografie o minimální velikosti 4000 x 2800 pixelů a rozlišení nejméně 300 DPI. Formát fotografie musí být na šířku.

Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neporušují tato pravidla či neohrožují dobré mravy a dobré jméno organizátore.

5. Určení výherců

Výherci budou určeni následujícím způsobem: Všechny přihlášky/fotografie splňující kritéria fotosoutěže (viz. bod 4 těchto pravidel) budou zařazeny do hodnocení porotou. Ta vybere 13 vítězných snímků, jejichž autoři obdrží cenu, popsanou v bodě 6 těchto pravidel.

Členy poroty jsou členové rady spolku k poslednímu dni soutěžního období.

Přihlášením se do soutěže dává soutěžící bezvýhradný souhlas se systémem hodnocení soutěže, tedy i k subjektivnímu hodnocení porotců zejména s ohledem na kompozici fotografie, míru vystižení dané lokality a estetickou působivost snímku.

6. Ceny a jejich předání

Každý výherce bude oceněn jedním výtiskem kalendáře EYCB na rok 2020 s vítěznými fotografiemi.

Všichni ocenění dále budou odměněni uveřejněním vítězných fotografií a svého jména v kalendáři EYCB na rok 2020.

Vítězové budou vybráni porotou a kontaktováni e-mailem nejpozději do 25. 9. 2019 s žádostí o sdělení adresy, na niž jim má být zaslána odměna. V případě, že vítězové tuto adresu organizátorovi soutěže nesdělí do 31. 12. 2019, propadá jejich odměna organizátorovi.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 25. 9. 2019 na webových, příp. také facebookových stránkách organizátora.

7. Práva a povinnosti

Přihlášením se do soutěže dává soutěžící organizátorovi souhlas se zveřejňováním soutěžních snímků v rámci propagace soutěže a organizátora, a to na dobu neurčitou. Tento svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat, a to zasláním zprávy na adresu sídla organizátora (sady 28. října 1, 690 02 Břeclav). Organizátor soutěže se zavazuje uvádět při zveřejnění snímku jméno jeho autora.

Soutěžící dává organizátorovi souhlas s uspořádáním výstavy, jejíž součástí bude přehlídka nejlepších snímků z této soutěže.  Soutěžící se zavazuje dodatečně poslat organizátorovi soutěže oceněnou fotografii v nejvyšší možné kvalitě, pokud k tomu bude organizátorem vyzván.

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených pravidel soutěže soutěžícím.

Organizátor si vyhrazuje právo za účelem řádného průběhu soutěže a k ochránění oprávněných práv a zájmů pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře a/nebo výhry v případě změny e-mailové nebo poštovní adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

8. Autorské právo

Soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem fotografie zaslané do této soutěže. Účastník soutěže přihlášením a zasláním fotografie poskytuje organizátorovi nevýhradní bezúplatnou a neomezenou licenci k jejímu užití.

Účastník se zavazuje, že účastí v soutěži dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně účastník.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. souhlas ke zpracování osobních údajů, s použitím svého jména a příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže a informací o dalších akcích organizátora;

b) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových a facebookových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců.

Organizátor soutěže se zavazuje neposkytnout tyto osobní údaje žádným dalším fyzickým ani právnickým osobám.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

Stane-li se soutěžící výhercem, dává organizátorovi souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro nekomerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.