Finanční pomoc výjezdu

Grantový program na podporu účasti ekonomicky znevýhodněné mládeže na projektech EU

Komu je program určen?

Grantový program na podporu ekonomicky znevýhodněné mládeže má za cíl umožnit vycestovat na zahraniční projekty nabízené na tomto webu všem mladým lidem, kteří o to stojí, ale nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby si mohli koupit jízdenku či letenku, která by jim účast na projektu umožnila.

Jak víte, Erasmus+ zpětně (= po návratu domů ze zahraniční mobility) proplatí účastníkům cestovní náklady z ČR do místa konání projektu a zpět. Někdy je proces proplácení rychlý (peníze jsou proplaceny do měsíce od návratu), ale někdy si účastníci počkají i šest+ měsíců, než jim jsou cestovní náklady proplaceny. Chápeme, že ne všichni mohou na proplacení čekat. A chápeme, že ne všichni mají peníze na to, aby si vůbec letenku/jízdenku na Erasmus+ mobilitu ze svého zakoupili. Proto jsme přišli s tímto grantovým programem; aby se opravdu každý mohl zapojit do těchto fantastických příležitostí a pracovat na svém seberozvoji.

O poskytnutí příspěvku z grantového programu mohou žádat všichni mladí lidé starší 18 let s českým občanstvím, mající trvalé bydliště na území České republiky, kteří žijí v rodině, která pobírá přídavky na dítě, A/NEBO v domácnosti, jejíž příjem se rovná nejvýše 1,5 násobku životního minima.

Nezletilí účastníci splňující výše uvedená kritéria, ale kterým ještě nebylo 18 let, mohou žádat pouze o prominutí účastnického poplatku.

Žadatelé s trvalým bydlištěm v bývalém okrese Břeclav mohou z programu čerpat až dvakrát ročně, ostatní žadatelé z České republiky jen jednou ročně.

Jak mohu o příspěvek zažádat?

Žádost včetně všech příloh je nutné nám doručit (více o tomto níže) nejpozději v den uzávěrky přihlašování projektu, na který máte zájem vyjet a pro který žádáte o finanční podporu. Nejpozději v den uzávěrky přihlašování je také nutno odeslat vámi vyplněnou přihlášku na daný projekt. Pro účast v programu vyplňte formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku a zašlete jej buď elektronicky na [email protected] (v takovém případě je nutno nejprve Žádost vytisknout, podepsat a poslat naskenovanou), nebo v listinné podobě na adresu: Evropské centrum mládeže Břeclav, sady 28. října 1, Břeclav 690 02.

K Žádosti je nutné přiložit:

  • motivační dopis
  • kopii dokladu o přídavku na dítě A/NEBO potvrzení skutečnosti, že se příjem domácnosti, v níž žijete, rovná nejvýše 1,5 násobku životního minima

V případě, že s žádostí nebudou dodány tyto dokumenty, bude vyřazena z formálních důvodů.

Z Grantového programu vám bude uhrazeno 100 % cestovních nákladů, navíc můžete získat až 500 Kč „kapesného“ (podrobnosti viz oddíl „Jak mohu příspěvek využít?“).

Motivační dopis by měl obsahovat odpovědi alespoň na tyto otázky:

  1. Why you? (Why should we support you?)
  2. Why this specific project?
  3. How will you multiply/use the gained knowledge from this project in your life/community?

Dopis může být napsán celý anglicky, nebo česky s výjimkou odpovědi na 2. otázku, která musí být napsána anglicky.

V rámci hodnocení Vaší motivace můžete být vyzváni k rozhovoru, a to buď osobnímu, nebo prostřednictvím elektronické komunikace (Skype).

Na přidělení příspěvku není právní nárok.

Jak mohu příspěvek využít?

V případě, že správce programu vyhodnotí Vaši žádost jako opodstatněnou, formálně správnou dle Pravidel Grantového programu a Vaši motivaci jako dostatečnou pro přidělení finanční podpory, sepíše s Vámi Evropské centrum mládeže Břeclav smlouvu o poskytnutí příspěvku. V ní se mj. dohodne způsob vyplacení příspěvku – může to být hotovostní platbou, poštovní poukázkou, nebo převodem na Vás účet.

Příspěvek lze využít na:

  • Pouze na úhradu cestovních nákladů z místa bydliště do místa konání projektu a zpět (v plné výši reálných nákladů), a to za podmínky, že využijete nejlevnější dostupný dopravní prostředek (NIKOLI AUTO!!) a nejlevnější způsob dopravy – např. 2. vlakovou třídu nebo ekonomickou třídu v letadle.
  • Dále Vám bude uhrazeno povinné cestovní zdravotní pojištění (ze 100 %).
  • Žádat lze i o přidělení tzv. „kapesného“ do výše 500 Kč, které můžete použít na koupi nezbytné stravy v době konání projektu, pokud budete např. dlouho čekat na nádraží nebo letišti.

Úspěšným žadatelům, kteří nevlastní platný cestovní pas, bude také (oproti účtence z městského úřadu) proplacen 600,- poplatek za vydání nového cestovního pasu. Podmínkou účasti na jakémkoliv projektu EYCB je vlastnit platný pas, který má platnost ještě min. 150 dní od datumu začátku konání projektu.

Po návratu z projektu

Až se vrátíte z projektu domů, je potřeba dodat nám (krom náležitostí, které požadujeme po každém účastníkovi – viz sekci Chci vyjet na projekt) kopie všech dokladů, které byly alespoň z části hrazeny z příspěvku; tzn. jízdenek či letenek a účtenek za zakoupené jídlo a pití. Na dokladech a účtenkách musí být zřetelně vyznačena částka, která byla hrazena z příspěvku. Spolu s tím nám pošlete seznam všech položek, které jste platili z příspěvku.

Tyto náležitosti jste povinni zaslat v elektronické podobě na [email protected] nebo v listinné podobě na adresu: Evropské centrum mládeže Břeclav, sady 28. října 1, Břeclav 690 02, a to nejpozději do 30 dnů ode dne návratu z projektu.

V případě, že nevyužijete celý příspěvek, prosíme o vrácení jeho zbytku, aby z prostředků tohoto programu mohlo těžit co nejvíce mladých lidí. Děkujeme.

Pozor!

Podáním žádosti o příspěvek z Grantového programu Evropského centra mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s. na podporu účasti ekonomicky znevýhodněné mládeže v projektech EU žadatel stvrzuje, že se seznámil s jeho Pravidly a souhlasí s nimi. Nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě, v Pravidlech Grantového programu nebo podmínek účasti na zahraničních projektech zveřejněných na webu EYCB může mít za následek neposkytnutí dalšího příspěvku, ukončení spolupráce s provinilým žadatelem a soudní vymáhání poskytnutého příspěvku!