Ochrana osobních údajů

Berete na vědomí, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, místo narození, informace o cestovním dokladu, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, Facebookový profil, státní občanství, kontaktní údaje na vašeho nejbližšího příbuzného, číslo bankovního účtu, povolání nebo údaje o organizaci ve které působíte nebo se kterou spolupracujete.

Berete na vědomí, že budeme zpracovávat také vaše tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o Vašich dietárních režimech a dalších stravovacích režimech nebo potřeb, údaje o případných tělesných indispozicích, zdravotním stavu v případě speciálních potřeb s ohledem na Vaši účast na projektu (popř. i rodné číslo / číslo občanského průkazu či cestovního pasu), pohlaví, státní občanství, či povolení k trvalému pobytu, zaměstnaneckého statusu či příslušnosti k menšinám.

Berete také na vědomí, že vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje mohou být při Vaší účasti na projektu poskytnuty naším partnerům (organizátorům) příslušného projektu. Berete rovněž na vědomí, že při vaší účasti na projektu konajícím se mimo území Evropské unie mohou být vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje předány také našim partnerům mimo Evropskou unii. Současně berete na vědomí, že v takovém případě neexistuje Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů v těchto zemích (s výjimkou Švýcarska).

Potvrzujete, že v případě, že poskytujete osobní údaje třetích osob (např. v kolonce „emergency kontakt“), že máte právo poskytnout nám osobní údaje těchto třetích osob, že tyto třetí osoby byly poučeny o způsobech, jak sbíráme, uchováváme, předáváme a jinak nakládáme s osobními údaji, o účelu, za kterým jste jejich osobní údaje poskytli, a o způsobu, jak nás mohou kontaktovat.

Dále berete na vědomí, že vámi poskytnuté osobní údaje jsou ukládány do adresáře na úložišti Google, a jako takové se stávají majetkem společnosti Google.

Berete na vědomí, že v případě, že budete vybráni jako účastníci tohoto projektu, bude Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa sdílena ostatními účastníky, a to za účelem zabezpečení řádné přípravy účastníků na projekt.

Účel, za kterým budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a vaše zvláštní osobní údaje, a za kterým můžeme případně postoupit tyto údaje u příslušného projektu konajícího se mimo EU, je zajištění vaší účasti na projektech a umožnění řádného konání projektu (včetně ubytování, rozřazení pokojů, splnění věkových limitů určených pořadateli projektu, umožnění dodržování speciálních stravovacích režimů). Za účelem proplácení cestovních nákladů pak zpracováváme i číslo bankovního účtu. K jiným účelům budou Vaše osobní údaje případně zvláštní údaje poskytnuty jen s saším souhlasem.Udělení souhlasu za uvedeným účelem je zcela dobrovolné a poskytuje se na celou dobu trvání vašeho zájmu účasti na projektech.

Váš nezájem o účast na projektech můžete kdykoli sdělit na [email protected]. V takovém případě budou vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje vymazány. Souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním zprávy na [email protected]. Odvoláním souhlasu nebude možno Vás zařadit mezi účastníku projektu, protože nebude moci být zajištěn jejich řádný průběh.

Zároveň máte právo na přístup k vašim osobním údajům a k vaším zvláštním osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji a zvláštními osobními údaji jsou při plnění pracovních povinností vázány mlčenlivostí jak o těchto údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost mlčenlivosti trvá neomezeně i po skončení účasti na projektech. Vyjma výše uvedených případů mohou být vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje v nezbytně nutných případech poskytnuty také subjektům, u kterých nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.