Workshopy v rámci projektu Visegrádského fondu

single-image

Termín konání: květen 2019

Aktivity byly realizovány v rámci projektu „You(TH) Decide! — Civic Engagement of V4 Youth“ (projektové číslo 21820204) podpořeného Visegrádským fondem.

Země Visegrádské čtyřky se v současnosti potýkají s nedůvěrou mladých lidí v politiku a jejich nezájmem o věci veřejné. Změnit tento postoj je cílem řady workshopů uskutečněných partnery projektu „You(TH) Decide“ mezi mládeží v jejich komunitách.

První workshop realizovaný EYCB se tak zaměřil na fungování obecní samosprávy a možnosti mládeže, jak se do politiky na místní úrovni aktivně zapojit. Nejprve jsme se studenty zopakovali, jak je vlastně obec řízena a jaké je rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány obce. Poté se účastníci workshopu seznámili s metodami, jak sami mohou ovlivňovat veřejné dění a politické rozhodování. Ve druhé, praktické části měli za úkol vybrat problémy nebo záležitosti, se kterými nejsou ve své komunitě spokojeni a navrhnout konkrétní kroky, kterými by situaci mohli změnit k lepšímu.

Postřehy účastníků

„Workshop byl zajímavý a poučný.“
„Cítím se teď být více motivovaný něco pro svoje město dělat.“
„Myslím, že to pro studenty bylo zajímavé, takové zpestření běžné výuky.“

V rámci druhého workshopu jsme mladým lidem představili fungování, cíle a činnost EYCB, jako příklad občansky aktivní neziskové organizace působící v Břeclavi. Dále byly účastníkům prezentovány možnosti účasti na neformálně-vzdělávacích projektech programu Erasmus+ Mládež, přičemž díky ukázce aktivit typických pro tyto projekty si studenti mohli vyzkoušet, jak tyto vypadají v praxi.

Třetí workshop měl podobu diskuse se členy EYCB nad tématy aktivního občanství, možností zapojení do aktivit EYCB a dobrovolnictví, a to jak na místní tak mezinárodní úrovni.

Možná se ti bude líbit