Absolventský program Evropské investiční banky

single-image

Máš už vysokoškolský titul, ale méně než 2 roky praxe? Pak možná hledáme právě Tebe! 

Účastí v absolventském programu Evropské investiční banky budeš mít příležitost pracovat a učit se od profesionálů. Jako člen týmu zažiješ unikátní multikulturní pracovní prostředí a bude ti vytvořen vzdělávací program na míru.

Po dobu trvání pracovní smlouvy (většinou 1—2 roky, lze prodloužit na 4 roky) budeš přiřazen na pracovní pozici kde využiješ své znalosti a schopnosti ve prospěch celého týmu. Budeš zaměstnanec se vším všudy a budeš mít tak nárok na veškeré zaměstnanecké benefity.

Evropská investiční banka je zaměstnavatelem rovnocenných příležitostí, výběr zaměstnanců probíhá nezávisle na jejich pohlaví, věku, rase, náboženství, sexuální identity či postižení.

Termín pro podání přihlášky: 25.5.2020, 27.5.2020, 10.6.2020 (dle jednotlivých pozic)

Graduate (GRAD)

Pracovní smlouva se bude uzavírat na dobu 1 roku; jelikož se jedná o dočasně uvolněné pracovní místo, nepředpokládá se prodloužení platnosti pracovní smlouvy.

Účastník programu bude odpovědný za řešení záležitostí souvisejících s institucionálními a politickými otázkami, které se vztahují k aktivitám EIB v souvislosti s Dohodou z Cotonou v uskupení ACP, a to zejména prostřednictvím investiční facility k tomuto účelu zřízené a mandátu EIB v JAR. Bude také asistovat s plánováním strategie do nadcházejícího víceletého finančního rámce pro období 2021-2027. Účastník bude rovněž odpovědný za interní a externí zpravodajské povinnosti, koordinaci brífinků, jakož i aktualizaci a šíření konkrétních postupů pro procedury týkající se mandátů EIB ve spolupráci s kolegy ze svého oddělení.

Pracovní zařazení

Přijatý žadatel se bude zodpovídat vedoucímu institucionální a implementační jednotky a spolupracovat s referenty pro oblast politiky této jednotky. Bude v kontaktu s operačními divizemi tohoto oddělení a také s kolegy z ředitelství zabývajícími se institucionálními a politickými otázkami. Na dálku bude podporovat zachování vztahů s delegacemi EU v partnerských zemích, sekretariátem uskupení ACP, Výborem investiční facility, Evropskou komisí a Evropskou službou pro vnější činnost.

Náplň práce

 • Přispívat k plánování podnikání a strategických dokumentů ACP a poskytovat politická doporučení v regionu uskupení ACP v úzké spolupráci s vedením jednotky
 • Pomáhat s plánováním strategie do nadcházejícího víceletého finančního rámce pro období 2021-2027
 • Účastnit se jednání s klíčovými zúčastněnými stranami o dohodách ad hoc nebo jiných dokumentech
 • Převzít odpovědnost za interní a externí zpravodajské povinnosti týkající se mandátu vztahujícímu se k Dohodě z Cotonou
 • Podílet se na práci v průřezových pracovních skupinách dle potřeby
 • Koordinovat dle potřeby definice příslušných postupů pro implementaci nových požadavků na mandáty
 • Dle potřeby radit úvěrovým úředníkům a dalším interním kolegům ohledně postupů týkajících se provádění mandátů v souvislosti s Dohodou z Cotonou
 • Podporovat operační divize mandátů specifických procesů a šablon, fungovat jako interní facilitátor s proaktivním přístupem k řešení problémů
 • Rozvíjet vztahy s multilaterálními, regionálními a bilaterálními finančními institucemi v úzké koordinaci s operačními divizemi
 • Koordinovat a konsolidovat vstupy do briefingů pro události a další související činnosti (konference, návštěvy atd.)
 • Přispívat k organizaci událostí oddělení v úzké spolupráci s týmy EIB pro komunikaci a protokol
 • Koordinovat a konsolidovat mediální příspěvky (obrazová, tisková média, projevy, atd) v úzké spolupráci s komunikačním úředníkem a komunikačními týmy EIB
 • Podle potřeby přispívat k dalším interním a externím briefingům ad hoc

 

Požadavky

 • Vysokoškolský titul, ideálně v oblasti ekonomiky či finančnictví
 • Pracovní zkušenosti získané ve finanční instituci nebo mezinárodní organizaci
 • Znalost institucionálního a regulačního politického rámce příslušných mandátů výhodou
 • Výborné koncepční a analytické schopnosti
 • Dobré pochopení obchodních politik a postupů, jakož i operační strategie EIB
 • Znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na profesionální úrovni
 • Excelentní znalost Aj, znalost dalšího evropského jazyka(ů) (zvláště španělštiny či portugalštiny) výhodou
 • Cílevědomost
 • Schopnost adaptace 
 • Týmový duch
 • Kladný vztah k EIB

Pro přihlášení k výběrovému řízení si vytvoř profil zde.

 

Graduate (GRAD) – dohled nad dodržování compliance procedur

Pracovní smlouva se bude uzavírat na dobu 2 let. 

Pod pojmem compliance si lze představit soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Compliance se netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i další problematiku jako je ochrana osobních údajů, korupce, šikana a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo

Účastník programu bude přispívat k průběžnému sledování navázaných obchodních vztahů banky, za účelem pomoci pracovníkům oddělení compliance, posuzovat potenciální rizika v aktivitách EIB z tohoto pohledu, dále také kvalitu, adekvátnost a účinnost compliance prováděných EIB v souladu se schválenými procedurami a také pomáhat při poskytování podpory a odborného poradenství v průběhu životního cyklu obchodních vztahů a operací EIB s cílem zmírnit obchodní riziko a / nebo maximalizovat provozní efektivitu / kvalitu.

Pracovní zařazení

Ředitelství pro otázky compliance se skládá z několika divizí včetně divize pro sledování compliance (OCCO). Přijatý žadatel se bude zodpovídat vedoucímu divize pro sledování compliance, nebo některému z pracovníků této divize. Bude také v pravidelném kontaktu s kolegy z jiných ředitelství.

Náplň práce

 • Pomáhat divizi pro sledování compliance při plnění svých úkolů v oblasti sledování compliance a jejího testování ve vztahu k hodnocení existujících nebo vznikajících rizikových faktorů compliance, identifikaci, sledování, zhodnocování a uplatňování opatření souvisejících s kontrolami compliance v souladu s procedurami EIB
 • Přispívat ke shromažďování, centralizaci a správě všech příslušných informací nezbytných pro řádné fungování divize pro sledování compliance
 • Pomáhat při přípravě poznámek a interních provozních pokynů
 • Připravovat prezentační a školicí materiály
 • Účastnit se a připravovat pracovní setkání, včetně zapisování poznámek a přípravy shrnutí diskusí a rozhodnutí přijatých na zasedáních
 • Provádět výzkumné a srovnávací studie v oblasti legislativy AML a sankcí
 • Přispívat k řízení tvorby dokumentů a řízení obchodních procesů

Požadavky

 • Vysokoškolský titul, ideálně v oblasti ekonomiky, finančnictví, práva či obchodní administrativy
 • Zkušenosti v oblasti compliance (legislativa AML/CFT, sankce a dobrá daňová správa) výhodou
 • Znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na profesionální úrovni
 • Dobré pochopení obchodních politik a postupů, jakož i operační strategie EIB
 • Excelentní znalost Aj nebo Fj, alespoň dobrá znalost druhého z těchto jazyků. Znalost dalšího evropského jazyka(ů) výhodou
 • Cílevědomost
 • Schopnost adaptace 
 • Týmový duch
 • Kladný vztah k EIB

Pro přihlášení k výběrovému řízení si vytvoř profil zde.

Graduate (GRAD) – Provozní compliance

Pracovní smlouva se bude uzavírat na dobu 2 let.

Účastník bude přispívat k identifikaci, zhodnocování a řešení otázek compliance souvisejících s úvěrovými a výpůjčními aktivitami EIB poskytováním pomoci pracovníkům v divizi provozní compliance a přispěním k výzkumným a srovnávacím studiím v oblasti legislativy AML-CFT.

Pracovní zařazení

Přijatý žadatel se bude zodpovídat vedoucímu divize. Bude také v pravidelném kontaktu jak s kolegy z Ředitelství pro otázky compliance, tak s kolegy z jiných ředitelství.

Výzvy zahrnují zůstat asertivním a diplomatickým, jakož i získání důvěry kolegů za účelem připravit je na přijímání veškerých rad ohledně ratingu rizika operací / protistran, ať už pozitivních nebo negativních.

Náplň práce

 • Pomáhat při provádění příslušných kontrol integrity prostřednictvím postupů due diligence v souvislosti s úvěrovými a výpůjčními aktivitami EIB
 • Přispívat ke shromažďování, centralizaci a správě všech příslušných informací nezbytných pro řádné fungování divize provozní compliance
 • Pomáhat při přípravě stanovisek divizi pro sledování compliance, jakož i komentářů, poznámek a interních provozních pokynů pro tuto divizi
 • Připravovat prezentační a školicí materiály
 • Účastnit se a připravovat pracovní setkání, včetně zapisování poznámek a přípravy shrnutí diskusí a rozhodnutí přijatých na zasedáních
 • Provádět výzkumné a srovnávací studie v oblasti legislativy AML, sankcí a dobré daňové správy
 • Srovnávat metodologie EIB v postupech due diligence se srovnatelnými institucemi
 • Přispívat k řízení tvorby dokumentů a řízení obchodních procesů

Požadavky

 • Vysokoškolský titul, ideálně v oblasti ekonomiky, finančnictví, práva či politologie
 • Zkušenosti v otázkách compliance (legislativa AML/CFT, sankce a dobrá daňová správa) výhodou
 • Znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na profesionální úrovni
 • Dobré pochopení obchodních politik a postupů, jakož i operační strategie EIB
 • Excelentní znalost Aj nebo Fj, alespoň dobrá znalost druhého z těchto jazyků. Znalost dalšího evropského jazyka(ů) výhodou
 • Cílevědomost
 • Schopnost adaptace 
 • Týmový duch
 • Kladný vztah k EIB

Pro přihlášení k výběrovému řízení si vytvoř profil zde.

Držíme palce!

Možná se ti bude líbit