Involved Youth 2.0 — Polsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Wojnicz (1h od Krakova), Polsko

Termín konání: 31. červenec—10. srpen 2023

Český tým: 5 účastníků + 1 group leader 

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Fundacja Ornament

Report z projektu:

V rámci projektu Erasmus+, který organizovala Polská nezisková organizace Fundacja Ornament ve spolupráci s Evropským centrem mládeže v Břeclavi (EYCB), se sešlo přibližně 50 účastníků z 8 různých zemí, aby společně prozkoumali roli zapojení mládeže do veřejného dění se zaměřením na témata jako politika, sociální otázky a migrace. Hlavní téma projektu se točilo kolem Rady mládeže (Youth concil) a zapojení mladých dospělých do utváření veřejného prostoru.

Cílem projektu bylo posílit mezikulturní porozumění a podpořit aktivní účast v demokratických procesech. Projekt trval 10 dní a hostilo ho živé malé město Wojnicz. Hlavním cílem bylo povzbudit mladé lidi, aby se prostřednictvím interaktivních diskusí, debat, workshopů a návštěv v terénu ponořili do společensky důležitých otázek a rozšířili si své perspektivy.

Klíčové aktivity:

* Debaty a diskuse: Účastníci se zapojili do podnětných debat a diskusí o různých aspektech zapojení mládeže do veřejných záležitostí. Zabývali se tématy, jako jsou dopady migrace, úloha Evropské unie při řešení společenských problémů a srovnání právních předpisů EU s vnitrostátními právními předpisy v jejich zemích.

* Hraní rolí a simulace: Pro podporu zkušenostního učení byly použity hry v rolích, které simulovaly reálné scénáře související s veřejnými záležitostmi. To umožnilo účastníkům vcítit se do různých perspektiv a problémů, což přispělo k hlubšímu pochopení složitých problémů.

* Prezentace a sdílení: Účastníci byli vyzváni, aby vyhledávali a prezentovali témata související s tématem projektu. Tyto prezentace usnadnily sdílení znalostí a nabídly pohled na rozmanitost pohledů a řešení z různých zúčastněných zemí.

* Interaktivní hry: Do výuky byly začleněny různé interaktivní hry a aktivity, aby bylo učení poutavé a příjemné. Cílem těchto her bylo usnadnit týmovou práci, kritické myšlení a dovednosti řešení problémů.

* Zasedání k reflexi: Pravidelné reflexe byly prováděny s cílem poskytnout účastníkům příležitost k introspekci a sdílení osobních poznatků z projektu. To také podpořilo smysl pro komunitu a podpořilo otevřený dialog.

* Zkoumání místní rady mládeže: Účastníci měli tu čest seznámit se s fungováním místní rady mládeže v Tarnově. To zahrnovalo interakci s místními zástupci, pochopení jejich rolí a přímé svědectví o tom, jak může zapojení mládeže ovlivnit místní správu.

*Vzdělávací výlet do Osvětimi: Účastníci navštívili Osvětim, místo s hlubokým historickým významem, aby si připomněli důležitost pochopení historie. Tato emotivní cesta zdůraznila potřebu poučit se z minulosti, abychom zabránili jejímu opakování. Výsledky a dopad:

* Zvýšené povědomí: Účastníci získali širší povědomí o veřejných záležitostech, politice a společenských výzvách, které překračují hranice jednotlivých států.

* Mezikulturní porozumění: Interakce mezi účastníky z různých zemí obohatila jejich perspektivy a podpořila mezikulturní přátelství.

* Aktivní zapojení: Projekt motivoval účastníky k aktivnímu zájmu o občanské záležitosti a inspiroval je k tomu, aby přispívali ke své komunitě.

* Empatie a tolerance: Hraní rolí a diskuse podpořily empatii a toleranci tím, že účastníky seznámily s různými názory a zkušenostmi.

Projekt Erasmus+, který organizovala Nadace Ornament s podporou EYCB, úspěšně dosáhl svého cíle, kterým bylo umožnit mladým lidem aktivně se zapojit do veřejného dění. Diskuse o tématech, jako je migrace, legislativa EU a historické lekce, podpořily v účastnících pocit odpovědnosti za pozitivní přínos společnosti.

Díky interaktivním aktivitám, otevřeným diskusím a zkušenostem, které otevřely oči, zanechal projekt trvalý dopad na postoj účastníků k občanské angažovanosti a mezikulturní spolupráci. Jednou z nejdůležitějších věcí však je, že jsme získali nové přátele z celé Evropy a také se nám velmi zlepšila angličtina.

Lucie G.

Možná se ti bude líbit