Pocketknife for Youth — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Aldeia de São Sebastião, Portugalsko

Termín konání: 19.—28. červenec 2022

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: Youth Cinta

Český tým: Klára Halámková (GL), Simona Březková, Martin Šálek, Dominik Benedikt Hájek, Julie Svobodová

Report z projektu:

Tento Erasmus+ byl mým třetím projektem v řadě během léta (2022).
Po návštěvách dvou tréninkových kurzů (v Istanbulu a v Rumunsku) jsem chtěl vyzkoušet i Výměnu mládeže a tedy jsem se přihlásil na projekt Pocketknife for youth, který byl zaměřen na hodnoty a možnosti demokracie a aktivního občanství.

Tato témata je v dnešní době zvlášť potřebné diskutovat. Hlavně pro generaci Z. žijící většinou v blahobytu, daleko od války a bezpráví. A právě proto, je potřeba v této nelehké době, kdy pociťujeme už i v centru Evropy následky ruské agrese nejen na Ukrajině, tato témata otvírat a pokládat otázky, díky kterým si pojmenováváme, co z pravidla bereme v civilizovaném světě 21.stol. jako samozřejmost a čeho bychom si měli vážit a snažit se o zachování těchto hodnot. Ale nerad bych, aby si politika vzala hlavní slovo v této reflexi, které nepatří.

Pojďme tedy společně nahlédnout do projektu Erasmu+ – výměny mládeže, na kterém jsou si všichni účastníci rovni, nehledě na jejich sociální status, zdravotní stav, jazykovou vybavenost či odbornost v dané problematice, jelikož všichni účastníci přijeli za účelem debatovat o výše zmíněných tématech a s více či méně zkušenostmi se vzájemně obohacovat a neformálně vzdělávat, seznamovat se s kulturní odlišností ostatních a vedeni k vzájemnému respektu, důvěře a budování nových přátelství si užít čas strávený v jiné zemi v bezpečném prostředí, kde všichni sdílí společné hodnoty evropského občanství.

Cesta:
Měl jsem to štěstí, že jsme se se zástupci České republiky spojili již před nákupem letenek, tedy jsme mohli naplánovat cestu společně.
Z důvodů náhlého zdražování letenek jsme byli nuceni zvolit delší, ale o to zábavnější cestu s přespáním na Ibize, kde jsme po krátké procházce po promenádě a nahlédnutím do pár barů po vyčerpávající cestě spočinuli na pláži, kde jsme si dali posilující odpočinek před dalším cestováním.

Druhý den jsme přiletěli do Lisabonu, kde jsme se hned na letišti poprvé setkali se všemi účastníky projektu. V autobuse jsme dostali informaci, že pokud si chceme nakoupit jakékoliv občerstvení, tak jediná možnost bude při následující zastávce v obchodě, po té ,že další možnost nebude po deset dní. Tedy jsme vzali obchod útokem a připravili se na potravinovou krizi. Přesun autobusem do rezortu, kde jsme měli ubytovaní byl díky klimatizaci jako čtyřhodinová exkurze do mrazáku. Ani po opakované žádosti nebyla klimatizace ztlumena nebo vypnuta a nebylo tedy překvapením, že mnoho účastníků díky této nadstandartní kryo službě onemocnělo.

Když jsme přijeli do resortu byla již noc, dostali jsme přidělené svačinky i bungalovy a tak jsme se odebrali dospat probdělou noc na pláži. 

Začátek a seznamování:
Druhý den po snídani v jídelně, proběhla procházka a seznámení s areálem.
Dále v místnosti aktivit, která se nám stala hlavním stanem projetku, proběhlo představení organizačního týmu, přiblížení jejich zkušeností, očekávání plynoucích z tohoto projektu a pozvání k účasti na dalších aktivitách pořádané organizátory.

Jak už jsem zaznamenal na předchozích projektech, programy bývají často podobné, užívající stejný druh cvičení, postupů, dynamik a strategii.

Během prvních dní je třeba se seznámit s ostatními účastníky, aby mohla lépe fungovat komunikace a zároveň vznikat nová přátelství.

Začíná se zpravidla představením v kroužku, poté se pokračuje hrou, kdy se házením s míčem lidem, které jsme si již zapamatovali a opakováním jmen lépe usadí a zapamatují i zbylá jména.

Oblíbenou seznamovací hrou je také Rychlo-rande, kdy se během jedné minuty se v páru osobně představujete a sdílíte různé informace. V další minutě se partneři vymění a takto to pokračuje dokud se všichni nevystřídají.

Další hrou je také „Bingo“, při které všichni hráči obdrží papírek, na kterém je např. 8×8 tvrzení, jako třeba „Má rád/a hudbu. Rád/a tančí. Sleduje pravidelně zprávy. Chodí vždy k volbám. Má domácího mazlíčka…“ A následně během nejkratšího času musí hráči zjistit, které jméno ostatních hráčů může do příslušné kolonky maximálně dvakrát vyplnit. Hráč který má první vyplněná všechna políčka zvolá Bingo a zvítězil. Následně se vítězná kartička čte nahlas, aby se i ostatní dozvěděli, který hráč má jaké „záliby, či alergie“.

Po dostatečném seznámení jsme se vrátili do hlavního stanu, ve kterém jsme nastavili pravidla ohledně našeho pobytu a účasti na projektu. Jako vždy nechyběla na tabuli mimo jiná důležitá hesla jako: Vzájemný respekt, udržovat čistotu a pořádek, chodit včas a noční klid a podobně.

Také my jsme dostali možnost vyjádřit naše očekávání, strachy a podíl, kterým chceme přispět k úspěšnému průběhu projektu. K vyjádření nám posloužily tři různě barevné papírky, na které jsme vše zapsali a následně umístili k příslušným tématům. Po té co byly papírky nalepeny na zeď  byly skupině přečteny.

Coffee breaks

Mezi každým programem se dělají pauzy je to čas kdy je 15min osobní volno, v tomto čase se doporučuje zajít si na toaletu, protáhnout si nohy a občerstvit se. K dispozici pravidelně bylo ovoce, sušenky, džus a káva.

Program

Denní náplň bývá různorodá, avšak pravidelná.
Časově neměnné jsou snídaně, obědy, siesta, večeře, osobní volno, a večerní program.
Čas vzdělávání, debat a tvorby dílčích projektů se také nemění, pouze témata se obměňují.

Jeden z prvních programů byl věnovaný Youthpassu, na této hodině nám organizátoři vysvětlili, co to Youthpass je a k čemu slouží. V podstatě se jedná o certifikát, který na konci obdrží každý účastník projektu. Tento certifikát by měl sloužit jako důkaz o účasti na kurzu a zároveň jako doklad o nabytých zkušenostech a získaných nových dovednostech.

Případně ho mohou zohlednit vaši současní i budoucí zaměstnavatelé a v ideálním světě by měl pomoci otevřít více dveří ve vaší budoucí kariéře.

V jednom v první lekci organizátoři představili projekt samotný a co se skrývá za názvem Pocketknife for youth. Také zběžně nastínili podtémata o aktivním občanství a demokracii a následně probíhala moderovaná debata na tato téma a sdílení zkušeností.

V rámci tohoto programu jsme se seznámili s potřebným odborným názvoslovím a slovníčkem v angličtině, který jsme během projektu potřebovali.

V dalších lekcích jsme diskutovali a pomocí různých metodik přemýšleli o demokracii a jejích hodnotách. Výhodách a případně nevýhodách. Přemýšleli jsme, jak demokracii posilovat a naopak jaké vlivy demokracii podkopávají.

Měli jsme také lekce, kdy jsme v menších skupinách reflektovali, jak probíhá naše neformální vzdělávání, co nám funguje, co nám nefunguje, případně jsme konstruktivní kritikou hledali postupy jak zefektivnit další postup.

Na začátku lekce EU institucions jsme si vylosovali různé Evropské instituce a během deseti minut jsme měli připravit infografiku o dané instituci, spojenou s prezentací. Poté jsme prezentovali o naše vylosované instituci a sledovali prezentace ostatních o tom, jak fungují různé instituce, kolik mají členů, na jak dlouho se volí, k čemu slouží a co je nezbytné pro jejich chod. Tato metodika, která využívá samostudium by určitě měla větší dopad, kdyby na přípravu bylo více času. Jelikož ostatní týmy, pracovali na svých prezentacích během poslechu ostatních. Nebylo tak možné, aby si z vyslechnutých informací cokoliv odnesli.

Poutavou formou neformálního vzdělávání jsme také pokládali otázky sami sobě, při lekci, která nesla název: Já, moje země a evropská unie. Během této lekce byla použita dynamika „World coffee“, kdy u pěti stolů, každý s pěti židlemi, kdy na každém stole leží otázka či názor. Spolusedící – diskutující mají patnáct minut na to, aby společně ať už zapsali, nakreslili, vytvořili či jakkoliv zaznamenali názor na problematiku u které právě sedí.

Toto cvičení má za úkol pobídnout k vytvoření, vyjádření vlastního názoru, či alespoň zamyšlení nad danou problematikou. Cílem není najít obecné řešení či správný názor pro konkrétní znění. Kýžený přesah spočívá v šíření povědomí.

Otázky a tvrzení byly například: Máte pocit, že žijete v demokratické společnosti? Myslíte si, že mají všichni živnostníci ve vaší zemi stejné možnosti? Žijete si v blahobytu? Co podle Vás chybí na politické scéně? Jak přesvědčit vaše okolí aby se více angažovali ve společenském životě?…

Například jsme byli rozděleni do skupinek po 5ti, kdy jsme měli přetvořit vylosované politické strany. Vytvářeli jsme logo, slogan, plakát s volebním  programem a kampaň. To vše za pouhých 30min.

Finální výstup

Během celého projektu jsme vytvářeli náš finální výstup, se zaměřením na aktivní občanství,
 ve kterém jsme měli vytvořit na základě získaných vědomostí a sdílených zkušeností projekt, který by se dal aplikovat po našem návratu v našem okolí. S mým týmem jsme vytvořili událost s názvem „Eco family day“
Tento celodenní program se soustředil na šíření osvěty o tříděném odpadu, postupech jak správně třídit a zároveň jak nevytvářet zbytečný odpad (non-waste-behaviour). Den by se nesl v hravém až sportovním duchu. Na několika stanovištích v místním parku se návštěvníci mohli informovat co a jak správně třídit. Posléze na jiných stanovištích si mohli své nabyté zkušenosti vyzkoušet hravou formou. Přitom z každého stanoviště si odnášeli potvrzení o absolvovaném výcviku, které večer při vstupu na koncert přinášelo slevu na vstupném od počtu navštívených stanovišť . Slovo dostali také lokální živnostníci, kteří tvořili stravovací a občerstvovací zónu.

Náš projekt byl označen za víťezný z důvodu, že tvořil promyšlený celistvý koncept, znázorněný na konkrétním příkladu. (Ostatní projekty byly spíše jednotlivá cvičení, či pokusy, ze kterých se dala posbírat určitá data, ovšem dopad na lokální úrovni, či přesah do životů účastníků byl minimální. Oceněné byly také myšlenky ohledně podpory lokálních dodavatelů, šíření ekologie neformální vzdělávací formou prezentovou ekonomicky, pragmaticky předvídající dopad na společnost s připravenými krizovými postupy při deviaci od kýženého výsledku. Prezentací i audiovizuálním záznamem disponují organizátoři. A věřím, že je volně dostupná k nahlednutí.

Pravidelně jsme měli reflexe odvedených prácí a sdíleli jsme postřehy a poznatky z průběhu příprav i debat na lekcích. Ne jinak tomu bylo i po odprezentování našich závěrečných prací. Zpětná vazba je o to cenější, pokud přichází jak od organizátorů, tak od účastníků samotných.

Náročnost
Tyto kreativní lekce bývají zpravidla vyčerpávající hlavně psychicky.
Jelikož si dávají za cíl, v co nejkratším čase předat co nejvíce informací a na základě nich je požadován výstup, na který z pravidla není dostatek času. Tedy to skvěle prověří schopnosti účastníků pracovat pod tlakem, relevantně vyhodnocovat důležitost dílčích úkonů a rozvíjení improvizace při prezentacích, kdy jsou prezentující často dotazování na detaily, nad kterými bohužel neměli čas přemýšlet.
Co se úrovně angličtiny týká, jsou i případy, kdy účastníci nedisponují mluveným projevem v angličtině, přesto jsou vždy kolem krajané, kteří dokáží poradit či přeložit.
Tyto projekty v těchto případech evidentně fungují i jako nástroj pro odbourání trémy vystupovat na veřejnosti, mluvit v cizím jazyce, či jakkoliv jinak prezentovat svoje názory.

Také po stránce fyzické shledávám projekt výměny mládeže náročným, protože časový harmonogram i přes hodiny osobního volna je nabitý. A tedy je po celém pracovním dni potřeba dát hlavě odpočinek. I po večeři pravidelně probíhá program, ovšem značně neformálnější než doposud neformální výuka.

Intercultural night
Je večerní program od 22:00+, během kterého se představují jednotlivé země. Tedy zástupci daných zemí připraví prezentaci jídla, pití, informací, kvízů či zábavných her typických pro danou zemi nebo s danou zemí spojenou. Každá skupina za danou zemi připravuje tento program pro ostatní ve svém volném čase a je na každém, jaký způsob zvolí, jestli souchou prezentaci s ochutnávkou nebo imerzivní edukaci s využitím celého areálu. Představivosti se meze nekladou.

Během tohoto programu není vyjímkou, pití alkoholů typicých pro země, které daný večer připravily. Po oficiálním ukončení prezentací zemí, se přechází do volné zábavy, která pokračuje dle sil jednotlivých účastníků. Ovšem je dobré mít na paměti pravidlo.
Lion in the night, lion in the morning. Večer šohaj, ráno šohaj!
Tedy bavit se dobře, ale jen natolik aby byly ranní hodiny efektivní a plodná.

Energizers

Každý nový den se začíná Energizerem – je to rozcvička, kterou připravuje pokaždé jedna země pro ostatní. Ideálně to bývá hra, která je v dané zemi dobře známá. Tím se také krásně propojují odlišnosti kultur.

Sportovní aktivity

Jak jsem již zmínil, debaty a lekce o různých tématech jsou intenzivní a proto je super, že organizátoři myslí i na naše těla!

Během projektu Pocketknife for youth jsme měli mnoho sportovních aktivit, to protože nikdo nechce trávit veškerý čas na učebně a také aby se nám nezavařily mozkové závity.
V resortu byla neustále k dispozici kola, na kterých jsme mohli ve volném čase vyjet z areálu po okolí. (Kola byla bohužel na hranici pojízdnosti, to však některé neodradilo, aby se na nich vydali až k nedalekým hranicím se Španělskem. Řízenou volnočasovou aktivitou byl výlet na kánoe.
Vzhledem k tomu, že více než polovina lidí sedělo v kánojích poprvé v životě a samotné pádlování dělalo všem nemalé potíže, byla náročnost onoho výletu skvěle přizpůsobená.
KUDY SE JELO

Kánoím předcházel pěší výlet na místní „hrad“, pěšího výletu jsem se však já osobně neúčastnil, jelikož mi to má zdravotní indispozice (zlomená noha) nedovolovala.
Ovšem na hrad jsem se také podíval a to díky místnímu údržbáři Chorgemu, se kterým jsem zapředl v hovor a ten mi domluvil jedno exklusivní místo v dodávce, která vezla již zmiňované kánoe a jídlo pro hladové výletníky. Tedy mířila tím směrem. K mému překvapení, jízdy schopná dodávka mě děsila méně, než styl řízení hlavní kuchařky, která ale mou smrt z očí vyhnala vtipným pokusem o dialog v portugalštině, avšak já jsem v té době uměl jen pozdravit a zeptat se kde je toaleta, ale jen ve španělštině.

Ve zdraví jsme dojeli a já tak o „hrad“ ani o grotesku na vodě nepřišel. K dalším sportovním aktivitám přibyl i sportovní den, který se skládal z týmových i sólo činností. Resort nabízí mnoho možností pro volnočasové aktivity např: lezeckou stěnu, minigolf, Zip-line, bazén, pétanque, sportovní víceúčelové hřiště s basketbalovými koši i fotbalovou brankou.
Během sportovního dne jsme využily všechny možnosti, které resort nabízel.
              Organizátoři pro nás připravili také únikovou hru, s tématem Digitální kompetence, která prověřila naše kritické myšlení i schopnosti využívat moderní technologie.
              Dále jsme hráli „celo-projektovku na nájemné zabijáky, kdy si na začátku každý vylosoval jedno jméno, jeden předmět jako vražednou zbraň a místo. Tato hra se hrála až do konce projektu a dle mého byla velice vydařená.

Shrnutí
Co se projektu samotného týká, šlo se vcelku po povrchu. Tématem bylo aktivní občanství a demokracie. Na zadané úkoly jsme měli vždy zlomek potřebného času, což vnášelo do přípravy notnou dávku adrenalinu, ovšem výstupní výsledky byl často přímo úměrné schopnostem a projevu řečníka, který dané zadání prezentoval.

Osobně se rád dostávám do situací, kdy jsem nucen přemýšlet nad tématy, o kterých bych v každodenním životě pravděpodobně neuvažoval. Vždy se snažím podporovat debatu i když vím, že s protějškem jsme názorově absolutně odlišní.
Za to jsem byl vděčný na předchozích Erasmus+ projektech – tréninkových kurzech, kde pravděpodobně i díky věku účastníků byly debaty plodnější a názorově odlišnější, než na této výměně mládeže. Pravděpodobně to bude zkušenostmi i úhlem pohledu na život.
I vzhledem k mému věku na další Výměnu mládeže jet neplánuji.
Na projekt Erasmu+ bych ale i tak rád jel. Ovšem přednost dám tréninkovým kurzům.

Možná se ti bude líbit