#strongertogether EU/EaP – Rumunsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 19.—27. duben 2022

Místo konání: Bukurešť, Rumunsko

Počet členů české skupiny/volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete infopack a rozpis denních aktivit. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící se země: Rumunsko, ČR, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Ukrajina, Chorvatsko, Lotyšsko

Hostitelská organizace: COSI (Civic Orientation and Social Integration)

Popis projektu:

Evropská unie je založena na hodnotách jako je nediskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost. I přesto k diskriminaci nadále dochází a to na základě rasy a etnického původu, náboženství, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace, přičemž nejrozšířenější je diskriminace Romů (61 %), následovaná diskriminací na základě etnického původu a barvy pleti ( 59 %), sexuální orientace (53 %), náboženství a víra (47 %), zdravotní postižení (44 %), věk (40 %) a pohlaví (35 %).

Mladí lidé, zejména ti diskriminovaní,  jsou tak konfrontováni s nejistou budoucnotí zapříčiněnou globalizací, polickým populismem, sociálním vyloučením a šířením nepravdivých zpráv. Hostitelská organizace podporuje překonování těchto sociokulturních překážek a vyzývá k respektování lidských práv, rovného zacházení a nediskriminaci. Tyto hodnoty se pak zavazuje prosazovat mezi mladými lidmi, zejména těmi s omezenými příležitostmi, kterým hrozí diskriminace a sociálním vyloučení. Potřeba zlepšit úroveň úspěšnosti šíření poselství „tolerance k rozmanitosti“ v místních komunitách je tedy pro každého partnera zásadní a řešením je rozvíjet dovednosti a sdílet praktické nástroje pro boj proti diskriminaci.

Cíle:

Byly zjištěny výrazné nedostatky při oslovování cílové skupiny v rámci osvětové kampaně. Tyto problémy byly zapříčiněné nízkou úrovni znalostí v oblasti multimédií/informačních technologií a to jak u mladých lidí v diskrimační skupině tak pracovníků s mládeží, kteří se jim věnují –⁠ diskriminace prostřednictvím sociálních médií a multimediálních platforem.

Sociální média představují na jednu stranu velmi konkurenční prostředí, na druhou však příležitost pro nevládní organizace využít digitální prostor k dosažení svých cílů. Online interakce se pro mladé lidi stala atraktivnější než tradiční komunikace tváří v tvář, což signalizuje, že občanská společnost musí držet krok se změnou myšlení, chce-li dosáhnout svých cílů.

Dílčí cíle:

Pro účastníky: Získání dovedností pro podporu tolerance ke kulturní rozmanitosti, mezikulturní dialogu a boji proti diskriminaci mezi mladými lidmi pomocí multimediálního softwaru (tvorba obsahu) a sociálních médií platformy (kanály šíření).

Pro partnery:  Rozvíjení kapacity 8 nevládních organizací ohledně účinnosti kampaní na zvyšování povědomí osvojováním si nových digitálních dovedností a výměnou osvědčených postupů mezi odborníky ze zemí EU a jejich partnerů.

Networking: Propagace programů Erasmus + a ESC jako nástrojů spolupráce pro budoucí projekty/akce vytvořením HUB za účelem dosažení nové spolupráce, sdílení konkrétních výsledků a přístupů, osvědčených postupů a úspěšných strategií používaných mezi zúčastněnými nevládními organizacemi v EU a jejich partnerů.

Profil účastníků:

  • účastníci by měli být pracovníci s mládeží (18+)
  • jedná se o velmi praktické a technické školení a účastníci by měli být zapojeni (jakýmkoli způsobem) do občanské společnosti/vzděláván

Možná se ti bude líbit